Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija
   
Lasīt :: 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 20.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/18), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0151 001 ar kopējo platību 26,5 m2, telpas Nr.1 nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 ir EUR 0,43 (četrdesmit trīs centi).

Izsoles laiks 23.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 22.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 10.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/17), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli: Centra Garāžas Nr. 8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.

Izsoles laiks 16.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 3. oktobra Skrundas kultūras nama vestibilā

Izstāde rokfestivālam “Saldus Saule” – 30.

Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieku vairāku mēnešu pētījums par rokfestivāla "Saldus Saule" vēsturisko hronoloģiju. Planšetēs izvietota informācija par nozīmīgākiem faktiem, tos ilustrējot ar fotogrāfijām un preses publikācijām.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

no 3. līdz 24.novembrim Raņķu pasākumu zālē Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā.

26568403

(Aija Zeme)

no 6. līdz 26.novembrim Nīkrāces atpūtas centrā Skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

22470402

(Inga Ezeriete)

no 8. līdz 21.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Novadpētniecības materiālu izstāde "Rudbārži laiku lokos".

29928239

(Mārīte Kviese)

no 13. līdz 17.novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošās darbnīcas "Ierāmē Latviju". AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

no 13. līdz 24.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde "Astrīdai Lindgrēnei - 110 ".

29928239

(Mārīte Kviese)

17. novembrī

plkst. 19.00

Skrundas kultūras nama Lielajā zālē

Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu ieguvēji.

Pasākumā piedalīsies komponists Jānis Strazds un IGO. AFIŠA

 

17. novembrī

plkst. 22.00

Skrundas kultūras namā

Svētku balle kopā ar grupu „Neoplāns” no Aizputes.

Ieeja – EUR 3.00

Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

18. novembrī

plkst. 12.00

Nīkrāces pagastā Sāksim dienu aktīvi un kopīgi izskriesim Latvijas kontūru Nīkrāces pagastā. Pulcēsimies Nīkrāces pamatskolas sporta laukuma teritorijā ap plkst. 11.45, lai plkst. 12.00 varam sākt skrējienu „Izskrien Latviju Nīkrācē!” Trases garums 2.250 kilometri. AFIŠA

26665663

(Ilona Rītiņa)

18. novembrī

plkst. 17.00

Raņķu pasākumu zālē Svētku sarīkojums par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai „Dzimtene mana, to par Latviju sauc”. Pasākuma laikā teiksim paldies pagasta ļaudīm un baudīsim pūtēju orķestra ansambļa „Saldus” koncertu. Pirms  pasākuma  pie pagasta pārvaldes "Gaismas sveiciens Latvijai" (kā sveicienu katrs iedegsim savu līdzpaņemto svecīti).

26568403

(Aija Zeme)

18. novembrī

plkst. 17.00

Rudbāržu pagastā

No plkst. 17.00 aicinām visus pagasta iedzīvotājus veidot GAISMAS CEĻU no Rudbāržu pagasta pārvaldes līdz O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolai, aizdedzot līdzi atnestās sveces.

Plkst. 19.00 – O.Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora Dz.Strauta, Skrundas novada domes priekšsēdētājas L. Robežnieces uzruna, ar dzeju uzstāsies Rudbāržu jauniešu klubiņa dalībnieki.

Pēc tam svētku salūts, pēc kura visi aicināti uz Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīciju “Mana Latvija”.

28651944

(Inese Biliņeca)

18. novembrī

plkst. 17.15

Skrundas pilsētā

Aicinām visus iedzīvotājus piedalīties pasākumā “PALAID GAISMU LAIKA UPĒ”.

No plkst. 17.15 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā (līdzi ņemt savu lāpu).

Plkst. 17.45 sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas.

Plkst. 18.00 Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna, himna un salūts.

Pēc salūta Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīcija “Mana Latvija”.

Pasākumu kuplinās pūtēju kvintets “5 – atā” no Rīgas.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

18. novembrī

plkst. 18.00

Nīkrāces atpūtas centrā

"Lai ceļas šī dziesma no gaismas" Muzikālu sveicienu svētkos dāvās soliste Indra Lintiņa-Lučka, komponists Atvars Sirmais, aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna. Lai mūsu acis un sirdis šo zemīti gaišāku redz! AFIŠA

Aicinām iedzīvotājus pirms pasākuma aizdegt savas gaišās domas sveci tradicionālajā "Labo domu stundā" pie Nīkrāces atpūtas centra. Nebūsim savās domās vieni, iznesīsim gaismu ielās!

22470402

(Inga Ezeriete)

18. novembrī

plkst. 22.00

Rudbāržu kultūras namā

Iedzīvotāji aicināti uz balli. Spēlēs Zane no Saldus.

Ieeja: 3.00 EUR

 

22. novembrī

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Māmiņu skolā" laiks kādam rudenīgam kārumam. Gaidām, pievienojies! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

no 22. līdz 24.novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Šujam šalles" - pievienojies! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

25. novembrī

Skrundas pilsētā

Svecīšu vakars pilsētas kapsētās:

  • Plkst. 15.00 - Sila kapos;
  • Plkst. 16.00 - Baznīcas kapos.
 
25. novembrī Raņķu pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Irbes, Priednieku un Mazgaraušu kapos.

26568403

(Aija Zeme)

25. novembrī Skrundas pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Vadžu, Dobeļu, Rozu, Pastaru un Klūgu kapos.  

25. novembrī

plkst. 10.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas novada amatierteātru skate.

Ieeja - BEZMAKSAS

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

26. novembrī Nīkrāces pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Purvkroga, Miera, Tukuma, Priednieku,  Līgutu un Nīkrāces kapos.

26665663

(Ilona Rītiņa)

4. decembrī

plkst. 17.30

Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās

Skrundas Dāmu klubiņa pasākums Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās, Kalēju ielā 4.
Nodarbību tēma - Kārumi un mazas dāvaniņas savām rokām.

Lūgums par dalību iepriekš pieteikties pa tālr. 29427990 (Inese)

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš.

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

No plkst. 10.00-17.00

Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptiekas)

Mobilā diagnostika - rentgens, kardiogramma, mamogrāfija. Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119. 

AFIŠA

 

 

Komentāri
jautājums :: 12.11.2017 01:06:16
Paldies par informāciju ! Prieks ,ka svētku tradīcijas Rudbāržos turpinās ! Lai cik skaista būtu domes vadības svētku uzruna ,daudzi rudbāržnieki atcerēsies ,ka tieši šī sasaukuma laikā ,tika likvidēta mūsu skola. Skumji.
venta :: 06.11.2017 14:29:39
Un Skrundā??? Pasākumi 11. un 18. novembrī nebūs nekādi??/ Vai atkal afišas parādīsies pēdējā brīdi, kā vienmēr, tikai pāris dienu iepriekš un tad brīnīsies, ka nav apmeklētāji???? Cilvēki savu laiku plāno jau laicīgi- kur un ko apmeklēt!
jautājums :: 05.11.2017 22:25:01
Un kādi pasākumi ,veltīti Latvijas dzimšanas dienai, notiks Rudbāržu pagastā? Skolu nolikvidēja, tad jau mūsu tradicionālais un skaistais salūts šogad izpaliks?
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv